Genieten en groeien

MET KWALITEIT!

Kwaliteit

staat voorop

Als Kinderen op Stap vinden wij het zeer belangrijk de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Door expertise en kwaliteit te bieden op hoog niveau, bieden wij kinderen een veilige plek om te kunnen groeien en genieten. In ons beleids- en begeleidingplan nemen we u als zorgdrager graag mee op weg. We vinden het belangrijk dat u goed bent voorgelicht over de opvang die wij uw kind bieden en de manier waarop wij dat doen. Tevens hebben we allerlei protocollen met betrekking tot veiligheid, medicatie, hygiëne, omgaan met moeilijke situaties, brand- en ontruiming, enzovoorts, om de kwaliteit te waarborgen.

Multidisciplinair team

Diversiteit in de begeleiding vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een multidisciplinair team van onder andere veel Pedagogisch opgeleide medewerkers, (BIG-geregistreerd) Verpleegkundigen, SKJ-geregistreerde Sociaal Pedagogisch Hulpverleners, een SKJ-geregistreerd Gedragswetenschapper, een Bos- en Natuurdeskundige, een Ergotherapeut en een Bewegingsagoog. Daarnaast is er een Orthopedagoog en tevens GZ-psycholoog aan onze boerderij verbonden, van wie wij advies ontvangen met betrekking tot de begeleiding van de kinderen. Iedereen kan werken vanuit de eigen expertise en zo vullen we elkaar aan om uw kind de beste zorg te kunnen verlenen.

Kwaliteitswaarborg

Zorgboerderijen

Wij zijn aangesloten bij Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. Dit keurmerk is ontwikkeld door de Federatie Landbouw & Zorg. Dit betekent dat wij a) hoogwaardige kwaliteit bieden, b) de cliënt centraal stellen, en c) actief bezig blijven met het ontwikkelen van ons kwaliteitssysteem. Door dit keurmerk worden wij ieder jaar gecontroleerd op de mate van kwalitatieve zorgverlening.

Vereniging

van Zorgboeren Zuid-Holland

Als zorgboerderij zijn wij aangesloten bij de Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland, een samenwerkingsverband tussen allerlei verschillende soorten zorgboerderijen in Zuid-Holland. Zorgboeren kunnen van elkaar leren, met elkaar overleggen, elkaar wijzen op actualiteiten en samen beleidszaken vormgeven. Ieder kwartaal vindt er een vergadering plaats met alle aangesloten zorgboerderijen.

Verantwoorde hulp

Voor jeugd

Verder zet onze zorgboerderij zich ervoor in om aan de vijf Toetsingskaders Jeugd te voldoen, die bepaald zijn door het Ministerie van Volksgezondheid. Op die manier kunnen we verantwoorde hulp bieden aan jeugdigen. De vijf kaders luiden als volgt:

Uitvoering hulp – Jeugdigen krijgen de hulp die nodig is om zich onbedreigd te kunnen ontwikkelen.

Veiligheid – Jeugdigen worden beschermd tegen gevaren die hun ontwikkeling bedreigen.

Leefklimaat – Jeugdigen verblijven in een aandachtvolle
omgeving.

Cliëntpositie – De aanbieder biedt jeugdigen en  hun ouders voldoende mogelijkheden om voor hun individuele en gemeenschappelijke belangen op te komen.

Bestuurlijke organisatie – De aanbieder  voorziet in de voorwaarden om verantwoorde hulp te leveren.

In ons beleids- en begeleidingsplan is verder uitgewerkt hoe wij invulling geven aan deze vijf kaders.

Landbouw en Zorg

Onderzoek ZonMw

Tussen 2011 en 2017 heeft ZonMw het programma ‘Landbouw en Zorg’ uitgevoerd, waarbij onderzoek uitgevoerd is naar zorgboerderijen. Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat zorgboerderijen over de volgende kwaliteiten beschikken die mogelijk verklaren dat zij aan verschillende doelgroepen een passende plek kunnen bieden:

Persoonsgerichte begeleiding;

Sociale contacten en steun;

Zinvolle en diverse activiteiten en werkzaamheden;

Groene omgeving;

Huiselijke omgeving.

Onderzoek Ernst & Young Advisory en het Trimbos-instituut

In 2012 is door Ernst & Young Advisory en het Trimbos-instituut een soortgelijk onderzoek gedaan, namelijk naar de ‘Zin van zorglandbouw’. In dat onderzoek zijn de volgende effecten van landbouwzorg aan jeugd met een beperking naar voren gekomen:

Vermindering van de gedragsproblemen van het kind;

Verbetering van contact met het gezin;

Toename van zelfvertrouwen;

Verbetering van schoolprestaties;

Verbetering in het omgaan met problemen;

Verbetering van de dagstructuur en

Verbetering van sociale vaardigheden.