Genieten en groeien

MET OUDERS!

Cliëntenraad

Kinderen op Stap heeft een cliëntenraad die bestaat uit minimaal drie cliënten. Vier keer per jaar vergadert de cliëntenraad met een medewerker van de zorgboerderij. Onderwerpen waarover vergaderd worden, zijn onder andere maaltijden, gebruik van beeldschermen, privacy, speelmogelijkheden of activiteiten buiten de zorgboerderij, verhuizing van een groep, indeling van de woning, enzovoorts. Ook kunnen cliënten zelf onderwerpen aandragen. De inspraakmomenten zijn geagendeerd en worden genotuleerd. Nadat een cliëntenraadsvergadering heeft plaatsgevonden, worden de besproken onderwerpen voorgelegd bij het middenmanagement. Een terugkoppeling daarvan wordt door de groepscoördinatoren meegedeeld op de betreffende groepen. Tevens wordt in de nieuwsbrief een terugkoppeling gegeven, zodat ook ouders/verzorgers hiervan op de hoogte worden gesteld.

Naast de cliëntenraadsvergaderingen vindt één à twee keer per jaar een ouderavond plaats. Het thema van de ouderavonden wisselt. Soms wordt een bepaalde methodiek uitgelegd, andere keren worden ouders gevraagd inspraak uit te oefenen op de ouderavond, ouderavonden kunnen ook gericht zijn op onderlinge (h)erkenning tussen ouders/verzorgers of bestaan uit het geven van informatie over de zorgboerderij en een rondleiding.  

Op deze manier kunnen kinderen en ouders inspraak uitoefenen met betrekking tot het reilen en zeilen van de zorgboerderij. Daarnaast zijn kinderen en ouders altijd welkom om hun ideeën te bespreken met een medewerker van Kinderen op Stap.