Ouderraad

Op de zorgboerderij is een ouderraad aangesteld, die bestaat uit vier ouders. De ouderraad denkt mee over de werkwijze van zorgverlening die op de boerderij geboden wordt. Daarbij kan zij advies geven aan de zorgboer(in) en voert zij regelmatig overleg met hen. Verder is de ouderraad, naast de zorgboer, de zorgboerin en de begeleiders, aanspreekpunt voor de ouders en zorgt zij voor een heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de ouderraad.

Ouders kunnen hun suggesties, vragen, meningen of ideeën over de geleverde zorg niet alleen bij de zorgboer(in) of medewerkers inbrengen, maar kunnen hiervoor ook terecht bij de ouderraad. Er kunnen zaken zijn waarvan ouders het moeilijk vinden om die met de zorgboer(in) te bespreken. Zij kunnen dit dan via de ouderraad aangeven, die de onderwerpen vervolgens collectief bespreekbaar maakt bij de zorgboer(in).

De ouderraad zal zich inzetten om zichtbaar te zijn voor de ouders. Zij organiseren daartoe minimaal jaarlijks een ouderavond en schrijven in de nieuwsbrief een item over de ontwikkelingen binnen de ouderraad. Wanneer bepaalde zaken spelen, kan de ouderraad ook een vergadering organiseren waarbij de ouders welkom zijn om hun suggesties, vragen, meningen of ideeën te delen. De ouders kunnen verder de ouderraad persoonlijk aanspreken of hen mailen via het volgende emailadres: ouderraad@kinderenopstap.nl

Op deze manier kunnen ouders inspraak uitvoeren met betrekking tot het reilen en zeilen van de zorgboerderij. Hieronder korte beschrijvingen van de leden van de ouderraad:


 
   Esther van Arkel
Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Esther van Arkel. Mijn zoon logeert ondertussen alweer zo'n 7 jaar met regelmaat bij Kinderen op Stap. Zelf ben ik betrokken bij de ouderraad sinds de oprichting ervan, 2 jaar geleden. Het is fijn om via deze weg betrokken te zijn bij de plek waar mijn zoon zo graag komt. De zorgboerderij is de laatste tijd sterk gegroeid en dat vraagt veel van de zorgboer en zorgboerin. Ik vind het fijn om hierbij te kunnen ondersteunen door kritisch naar zaken te kijken en door tips te geven. Ik vind het fijn om ook voor u en uw kind de belangen te behartigen.

 
  Miranda van Galen
Graag stel ik mij via deze weg aan jullie voor. Ik ben Miranda van Galen en sinds 2013 komen mijn man en ik met regelmaat naar Kinderen op Stap waar onze dochter met veel plezier zorg mag ontvangen van Fennij, Gijs en hun team van enthousiaste medewerkers. In december 2014 ben ik benaderd om deel te nemen in de startende ouderraad. Deze taak heb ik met plezier op mij genomen omdat ik het belangrijk vind om via deze weg nog meer betrokken te zijn bij zaken die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de zorgboerderij. Wij als ouderraad staan graag tot uw beschikking en zijn laagdrempelig te bereiken door middel van bovengenoemd emailadres.

 
  Karin de Jong
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Karin de Jong en sinds 2012 komt onze zoon naar de zorgboerderij voor dagopvang en logeeropvang. In de loop der jaren is de boerderij gegroeid en werd het wenselijk dat er vanuit de ouders een ouderraad werd opgericht om de belangen van de kinderen en ouders te behartigen. Zo werd in december 2014 de ouderraad opgericht met drie leden en spraken we vier keer per jaar met Fennij over de ontwikkelingen, het beleid, de veiligheid en kwaliteit op de boerderij. Sinds vorig jaar is de boerderij nog verder gegroeid en uitgebreid en wordt er van de zorgboer- en boerin kwaliteit verwacht. Zo zijn er vele protocollen en beleidsstukken geschreven om aan de eisen van ‘de wet’ te voldoen. Als ouder vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij de zorg die wordt gegeven aan mijn zoon en ik vind het belangrijk om dit ook voor andere ouders te zijn, simpelweg omdat ik de weg weet en weet hoe het in de zorg werkt. De ‘achterban’ erbij betrekken is mijn motto om zo met elkaar de veiligheid en de kwaliteit van zorg voor onze kinderen te ‘bewaken’.